Kancelarie adwokata Leszka Kruszwickiego i adwokata Tomasza Kruszwickiego świadczą usługi prawne w obszarze:

- prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa papierów wartościowych;

- prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności w zakresie spraw: o rozwód, o separację, o alimenty, dotyczących pochodzenia dziecka, o podział majątku wspólnego, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, dotyczących władzy rodzicielskiej, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o przysposobienie;

- prawa handlowego, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących: bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością podmiotu gospodarczego; zakładania spółek handlowych począwszy od aktu założycielskiego po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym; przekształcania, łączenia i likwidacji spółek oraz przygotowywania i opiniowania umów gospodarczych;

- prawa pracy, a w szczególności w zakresie spraw: o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, o sprostowanie świadectwa pracy, o wynagrodzenie z tytułu nadgodzin oraz dotyczących zakazu konkurencji;

- prawa ubezpieczeń społecznych, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących: emerytur i rent, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, odszkodowania z tytułu choroby zawodowej;

- prawa administracyjnego, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących: prawa budowlanego (zaskarżanie decyzji administracyjnych, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, obsługa procesu inwestycyjnego) oraz prawa zagospodarowania przestrzennego (zaskarżanie decyzji administracyjnych, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, obsługa inwestora przed organami administracji publicznej); opłat adiacenckich i planistycznych;

- prawa karnego, w tym prawa karnego-skarbowego, a w szczególności w sprawach dotyczących: odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności, udzielenia przepustki w wykonywaniu kary pozbawienia wolności; tzw. przestępstw gospodarczych; wypadków komunikacyjnych, dochodzenia odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie; reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;

oraz

- nieruchomości, a w szczególności w sprawach dotyczących doradztwa przy kupnie i sprzedaży nieruchomości (reprezentowanie w negocjacjach oraz przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości).